§1 Postanowienia
ogólne

1.
Regulamin tyczy się spotkania miłośników Japonii, mangi i anime – Mangafest,
odbywającego się dnia 16 kwietnia 2016 r. w Muzeum Azji i Pacyfiku
 mieszczącym się na ulicy Solnej 24 w Warszawie, zwanego dalej konwentem,
zostaje określony pomiędzy:

Sklepem
Komikslandia, Metro Centrum Pawilon 2001A 00-110 Warszawa
,będącym
organizatorem konwentu, odpowiedzialnym za egzekwowanie przestrzegania
Regulaminu,
Uczestnikiem konwentu, określonym w punkcie 2 §1.

2.
Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która:

a.
należy do koordynatorów konwentu

b.
nabyła bilet wstępu na konwent na warunkach określonych w §2

c.
jest Helperem – na warunkach określonych w §3

d.
jest osobą określoną jako gość przez Komikslandię

3. Każda
osoba przebywająca na terenie konwentu, podczas jego trwania zobowiązana jest
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 Uczestnictwo w
konwencie

1. Na terenie konwentu może przebywać każda osoba, która jest Uczestnikiem konwentu
określonym w punkcie 2 §1, a także organizatorzy oraz służby czuwające nad
bezpieczeństwem.

2. Bilet
wstępu na konwent można nabyć zgłaszając swoją aplikację na maila: mangafest@komikslandia.pl

3. [Ilość biletów każdego rodzaju jest ograniczona.]

4. Każdy Uczestnik konwentu otrzymuje od Komikslandii  identyfikator lub opaskę na rękę,
którą ma obowiązek nosić w widocznym miejscu podczas trwania konwentu.

5.Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora lub opaski na rękę
osobom trzecim.

6. Osoby bez identyfikatorów lub opaski na ręce, z widocznymi śladami próby odklejenia
opaski lub z przeklejoną opaską na ręce będą usuwane z terenu konwentu.

7. [Zgubienie identyfikatora lub opaski na rękę należy jak najszybciej zgłosić
na akredytacji konwentu.]

§3 Helperzy

1. Helperem jest każda osoba, która wyrazi chęć pomocy przy tworzeniu konwentu
oraz zostania zaakceptowana przez Koordynatora Helperów wyznaczonego przez
sklep Komikslandia.

2. Helper pomaga przy tworzeniu konwentu [nieodpłatnie.]

3. Helper zobowiązany jest do wypełniania zaleceń Koordynatora Helperów.

§4 Prawa i obowiązki
Uczestnika konwentu

1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się i sprzątania po sobie w czasie trwania konwentu na jego
terenie.

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz do
udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek
niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w
czasie trwania konwentu na jego terenie, Uczestnicy są zobowiązani do
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów lub ochrony.

3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów, helperów i
pracowników Ochrony.

4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie konwentu zabrania się wnoszenia na
teren konwentu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących
stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

• napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków,

• wszelkiej broni, włącznie z bronią ćwiczebną (punkt ten nie dotyczy pokazów, LARPów oraz
konkursu Cosplay. Jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia go
Organizatorowi i zostawienia go w depozycie)

• łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych,

• materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

• środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i
teleskopowe.

5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie konwentu.

6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialne
odpowiada ich sprawca.

7. Na terenie konwentu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu [poza specjalnie
wyznaczonymi do tego celu miejscami.]

8. Na terenie konwentu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a
także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

9. Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, informacji, itp. w dowolnej formie
(w tym naklejania jakichkolwiek plakatów) na terenie konwentu, bez uzyskania
zezwolenia od Organizatorów.

10. Zakazuje się wnoszenia bądź wprowadzania zwierząt na teren
konwentu. Nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.

11. Osoby agresywnie lub wulgarnie zachowujące się
będą dyscyplinarnie usuwane z terenu konwentu.

12. W salach przeznaczonych dla ekipy Konwentu mogą
przebywać tylko i wyłącznie członkowie ekipy Konwentu, czyli Organizatorzy,
Ochrona, Helperzy..

§5 Prawa i obowiązki
Komikslandii

1. Komikslandia zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom konwentu atrakcji,
określonych w programie imprezy, dostępnym na stronie komikslandia.pl najpóźniej na
siedem dni przed rozpoczęciem konwentu.

2. Komikslandia zobowiązuje się do aktualizowania programu atrakcji na stronie
internetowej w możliwie najkrótszym czasie od wprowadzenia do niego zmian.

3.Komikslandia nie przyjmuje odpowiedzialności za części atrakcji, które się nie
odbyły z przyczyn niezależnych od Komikslandii, w szczególności takich jak:
nieobecność lub nieprzygotowanie prelegenta, lub problemy techniczne ze
sprzętem do niego należącym.

4. Komikslandia nie ponosi odpowiedzialności za szkody moralne, ewentualne
zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

5.Komikslandia nie bierze odpowiedzialności w przypadku zajścia w ciąże na
konwencie.

6. Komikslandia nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za rzeczy Uczestników pozostawione
bez opieki bądź zgubione.

7. Komikslandia ma prawo odwołania konwentu, zmiany daty i/lub miejsca konwentu,
bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, za które nie ponosi
odpowiedzialności, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, choroba,
niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Komikslandii
obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację konwentu. W takim przypadku
posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

8. Komikslandia zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży biletu i wstępu na
konwent bez podawania powodu dowolnej osobie, w szczególności osobom
zagrażającym bezpieczeństwu uczestników, osobom nietrzeźwym, osobom pod wpływem
środków odurzających, osobom zagrażającym dobremu imieniu Organizatorów,
Współorganizatorów lub Gości konwentu.

9.Pracownicy Ochrony, za zgodą Komikslandia, mają prawo rewidować rzeczy
Uczestników konwentu w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń regulaminu.

10.Komikslandia ma prawo usunąć z terenu konwentu osoby naruszające postanowienia
Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu. W przypadku osób
niepełnoletnich powiadamiani są rodzice lub opiekunowie prawni.
W skrajnych przypadkach może zostać wezwana Policja.

§6 Postanowienia
końcowe

1.Komikslandia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez
konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja
Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej
konwentu pod adresem komikslandia.pl

2.Zakupienie biletu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Komikslandia,
kierując się dobrem Uczestników w oparciu o Kodeks Cywilny.

4. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Uczestnika z
jego przestrzegania.